Monday, February 28, 2011

Peguam Syarie...Bertindak membantu Mahkamah


Apabila memperkatakan mengenai peguam syarie, kita memperkatakan mereka yang membela anak guamnya di Mahkamah Syariah dalam kes di bawah bidang kuasa mahkamah syariah.Hakikatnya peguam syarie ada tugas tertentu dan tugas utamanya ialah mewakili pihak yang terbabit dalam prosiding perbicaraan dengan menghadirkan diri bagi pihak mereka, membela pelanggan secara lisan atau bertulis. Ini bermakna tugas peguam merangkumi mengemuka, membela dan menjadi wakil kepada pihak yang terbabit dalam sesuatu kes.

Menurut Almarhum Syaikh Mohd Abu Zuhrah mengenai peguam syarie, "seorang yang alim mengenai undang-undang yang mampu mencari kebenaran pihak yang benar dan menolak kepalsuan pihak yang bersalah bersandarkan kepada ilmunya mengikut kehendak undang-undang dalam menegakkan hak dan kewajipan dan pengekalan dan pengukuhan kepada kepada kebebasan awam."

Ini bermakna peguam syarie mempunyai tugas penting selain mewakili anak guamnya di mahkamah iaitu dengan membantu mahkamah menegakkan keadilan dengan meletakkan hak kepada yang berhak.

Dengan kata lain, peguam syarie sebenarnya adalah pegawai mahkamah yang membantu hakim mengendalikan kes di mahkamah syariah supaya mahkamah dapat menghukum dengan adil, tepat dan berkesan. Tanpa bantuan peguam syarie akan menyukarkan mahkamah untuk membuat sebarang keputusan yang tepat dan adil kerana mahkamah berperanan untuk mendengar dan memutuskan kes saja.

Peguam bertindak membentangkan fakta kes pihak yang bertikai, membentangkan daripada aspek perundangan dan prosedur kepada mahkamah supaya mahkamah dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil berlandaskan hukum syarak. Justeru, peguam syarie perlu mempersiapkan diri dengan ilmu untuk mencari kebenaran serta menolak sebarang kebatilan. Beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh peguam syarie sebelum dapat mewakili anak guamnya.

Allahyarham Prof Datuk Dr Mahmud Saedon Awang Othman berkata, peguam syarie hendaklah seorang yang berakhlak. Ini bermakna peguam syarie perlu memiliki akhlak serta budi pekerti yang mulia seperti dituntut hukum syarak.

Peguam syarie hendaklah melaksanakan amanah yang diberikan anak guamnya dengan jujur serta niat ikhlas melakukan ibadat. Niat penting bagi mengelakkan hak anak guam diabaikan. Selain itu, peguam syarie hendaklah mempunyai pengetahuan syariah yang mendalam daripada aspek Usul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, memahami Maqasid Syariah dan sebagainya.

Peguam syarie yang tidak mempunyai pengetahuan syariah mendalam akan menghadapi kesukaran mendapat membantu hakim dalam menegakkan keadilan terutama yang berhubung undang-undang syariah diamalkan di mahkamah syariah. Peguam syarie, memahami undang-undang prosedur di Mahkamah Syariah yang terbahagi kepada dua iaitu prosedur atau tatacara mal dan prosedur atau tatacara jenayah.

Tanpa memahami kedua-dua prosedur ini, peguam syarie dianggap gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai peguam syarie. Peguam syarie hendaklah mengetahui Undang-Undang Keterangan Islam dan Kanun Jenayah Syariah yang diterima pakai di mahkamah syariah, selain mengetahui undang-undang berkaitan tugasan seharian dan memahami enakmen atau akta Keluarga Islam, Pentadbiran Agama Islam, Perlembagaan Malaysia, Kanun Tanah Negara, Akta KWSP dan undang-undang lain yang berkaitan.

Selain itu pengetahuan serta pemahaman berkaitan dengan Arahan Amalan Mahkamah Syariah yang dikeluarkan oleh JKSM juga perlu bagi memudahkan urusan pentadbiran serta pengamalan di mahkamah syariah lebih berkesan. Mengetahui dan memahami undang-undang lain berkaitan arahan amalan bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan di samping menyelesaikan permasalahan yang timbul lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan permasalahan anak guam yang semakin kompleks hari ini.

Justeru, bagi melahirkan peguam syarie yang cemerlang hendaklah menyahut cabaran dengan mempertingkatkan ilmu pengetahuan terutama berkaitan perundangan syariah serta mendalami ilmu lain berkaitan tugasan mereka. Ini adalah kerana peguam syarie mempunyai tugasan berat selain mendokong amanah anak guam, mereka bertanggungjawab membantu hakim di mahkamah menegakkan keadilan.

Selain itu, akhlak sebagai peguam syarie hendaklah dijaga dan dihayati supaya profesion ini lebih dihormati dan disegani bukan saja daripada aspek profesion tetapi nilai mulia yang ditampilkan mereka. Hayatilah kisah Ka'b di mana Ka'b berjaya membantu Khalifah Umar memahami pengaduan seorang wanita mengenai suaminya yang gagal memberikan layanan wajib terhadapnya.

Kisah Ibn Abbas membela seorang perempuan yang disabitkan kesalahan melakukan zina dan hendak direjam. Dengan pembelaan itu, Khalifah Uthman membetulkan hukuman yang dijatuhkan dengan membebaskan perempuan berkenaan walaupun sebelum ini sudah berikrar di hadapannya bahawa dia melakukan zina.

KAEDAH-KAEDAH PEGUAM SYARIE 1995
BAHAGIAN III - PEGUAM SYARIE

Seksyen 8. Kelayakan Peguam Syarie.(1) Tertakluk kepada subkaedah (2), mana-mana orang memenuhi syarat-syarat yang berikut adalah layak untuk menjadi Peguam Syarie-
  (a) (i) Seseorang yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah yang diiktiraf oleh Majlis dari mana-mana institut pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Persekutuan; atau
   (ii) Seseorang Peguambela atau Peguamcara yang berdaftar di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976[Akta 166]; dan
  (b) (i) Telah mendapat latihan profesional yang diiktiraf oleh Majlis di dalam bidang kehakiman Islam, atau
   (ii) Berkemahiran dalam Hukum Syarak; dan
  (c) Berkelakuan baik dan-
   (i) Tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana tempat lain atas apa-apa kesalahan Jenayah (di bawah mana-mana undang-undang bertulis) yang menjadikannya tidak layak menjadi Peguam Syarie khususnya. Tetapi tidak terhad kepada kesemua kesalahan berkenaan dengan penipuan atau kecurangan; atau (ii) Bukan sedang menjadi bankkrap; atau (iii) Tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di dalam paragraf (a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Sub Seksyen (6). Seksyen 33 Akta Kebankrapan 1967[Akta 55]; dan
  (d) Seseorang warganegara atau pemastautin tetap Malaysia.

(2) Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis dan Peguam Persekutuan Malaysia adalah dianggap sebagai telah dilantik oleh Majlis di bawah Kaedah-kaedah ini sebagai Peguam Syarie dan boleh jika tugas rasminya memerlukan, mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah.

Peguam Syarie adalah peguam yang beramal di Mahkamah Syariah. Sebagaimana peruntukan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan yang memberikan hak kedudukan sama taraf antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil, demikian juga dengan kedudukan dan taraf Peguam Syarie adalah sama seperti Peguambela dan Peguamcara.

Peguam Syarie di Mahkamah Syariah adalah lebih unik dan sistematik kerana ia berasaskan kepada prinsip `wakalah bi al-khusumah’. Wakalah, perkataan bahasa Arab yang bererti menjaga, melengkapkan dan menyerah. Apabila seseorang itu dikatakan `wakil’ ertinya orang itu adalah sebagai penjaga, penjamin atau pelengkap ataupun kepadanya diserahkan sesuatu hal untuk dilakukannya.

Banyak dalil dan bukti bahawa Islam mengiktiraf peranan peguam Syarie dalam mewakili anak guam di dalam suatu pertikaian. Antaranya dalam kisah Nabi Yusuf a.s. sebagaimana yang diceritakan dalam al-Quran (Surah Yusuf : 27), apabila Allah s.w.t. berfirman menunjukkan cara yang dicadangkan oleh keluarga Zulaikha bagi membuktikan tuduhan Nabi Yusuf cuba memperkosa Zulaikha. Dalam kisah ashabul kahfi yang tertidur selama beratus-ratus tahun, dan apabila terjaga, mereka telah mengutus seorang daripada mereka sebagai wakil untuk membeli makanan (Surah al-Kahfi : 19). Juga dalam kisah Nabi Yusuf a.s. yang menawarkan diri baginda sebagai wakil kepada raja untuk mentadbir dan menjaga perbendaharaan Mesir, kerana baginda mempunyai keahlian dan kepakaran dalam perkara tersebut. (Surah al-Kahfi : 55).

Diriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah s.a.w. pernah mengutus sahabat bernama al-Su`at untuk mengutip zakat. Baginda juga mewakilkan sahabat `Amru bin Umaiyyah al-Damiri dalam menikahkan Ummu Habibah bin Abu Sufyan. Dalam satu kisah pada zaman Umar r.a., seorang wanita datang kepadanya dan membuat ikrar yang dia telah berzina. Ali r.a. kemudiannya bertindak sebagai peguam, telah meneliti kes tersebut dan didapati perempuan tersebut telah diperkosa. Penzinaan berlaku bukan dengan kerelaannya tetapi untuk menyelamatkan dirinya dari kebuluran (menukarkan susu kepunyaan seorang lelaki dengan dirinya). Wanita itu telah dibebaskan. Dalam kisah yang lain, seorang wanita yang didakwa dicabul oleh seorang lelaki, dan membawa bukti air mani ditubuh dan kainnya Umar r.a. telah meminta pendapat Ali. Ali mengambil air mendidih dan disiramkan ke atas bekas yang didakwa air mani lelaki tersebut. Cecair itu menjadi beku dan putih dan rasanya seperti telur. Akhirnya wanita itu mengakui itu adalah tuduhan palsu dan tipu dayanya semata-mata.

Peguam Syarie adalah dilantik oleh Majlis Agama Islam, menurut Kaedah-Kaedah Peguam Syarie dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri. Menurut Seksyen 9, Kaedah-Kaedah Peguam Syarie Pulau Pinang 1997, kelayakan untuk menjadi seorang Peguam Syarie ialah - seorang Pegawai Undang-Undang Kerajaan Persekutuan ; seorang Pengamal Undang-Undang yang memiliki sijil yang sah dikeluarkan di bawah Akta Profesion Undang-Undang, 1976 [Akta 166] ; atau seseorang yang telah mencapai umur 21 tahun ; dan seseorang yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh MAINPP dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Persekutuan ; dan telah mendapat latihan profesional yang diiktirafkan di dalam bidang kehakiman Islam ; atau berkemahiran dalam Hukum Syarak ; dan berkelakuan baik, dan tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana tempat lain atas apa-apa kesalahan jenayah ; atau tidak pernah dihukum menjadi seorang bankrap ; atau tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan dalam Akta Kebankrapan 1967 [Akta 55] ; dan seorang warganegara Malaysia.

Menurut Kaedah ini, seseorang yang telah digugurkan namanya dari daftar Peguambela dan Peguamcara menurut Akta Profesion Undang-Undang 1976 adalah tidak layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Syarie. Bagi seseorang yang telah diterima masuk sebagai Peguam Syarie sebelum beliau digugurkan sebagai Peguambela dan Peguamcara menurut Akta 166 tersebut, kedudukannya sebagai Peguam Syarie adalah tertakluk kepada aduan dan tindakan tatatertib yang akan dikenakan oleh Jawatankuasa Peguam Syarie di bawah Majli Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), menurut Seksyen 18 hingga 20 Kaedah tersebut.

Sebab dan bukti yang wajar boleh ditunjukkan kepada Jawatankuasa bahawa Peguam Syarie itu telah disabitkan atas suatu kesalahan jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis, atau dia telah bersalah untuk kelakuan curang dalam menjalankan kewajipan profesionalnya atau kelakuan yang tak sesuai sebagai seorang Peguam Syarie ; atau apa-apa kesalahan lain yang diperuntukkan oleh Seksyen 18 Kaedah-Kaedah Peguam Syarie tersebut. Apa-apa aduan mengenai kelakuan seseorang Peguam Syarie hendaklah dibuat secara bertulis kepada Pengerusi Jawatankuasa Peguam Syarie di bawah MAINPP [Seksyen 19]. Pengerusi Jawatankuasa akan mengadakan siasatan secara yang difikirkan adil dan munasabah dengan dengan memberi ruang kepada Peguam yang diadu untuk memberikan penjelasan dan membela diri. Setelah siasatan selesai, Jawatankuasa hendaklah memberi suatu laporan tentang siasatan kepada MAINPP sama ada Peguam Syarie berkenaan adalah bersalah atau tidak atas kesalahan yang diadukan itu [Seksyen 20].

Menurut Seksyen 21, MAINPP berkuasa membuat apa-apa perintah-perintah samada menggugurkan nama Peguam Syarie berkenaan daripada Daftar Peguam Syarie atau menggantung Peguam Syarie itu daripada menjalankan amalan bagi suatu tempoh tertentu atau memberi amaran atau membuat apa-apa perintah yang lain yang difikirkan adil dan munasabah.

Jelaslah bahawa Peguam Syarie bukanlah profesion kelas kedua yang membenarkan seseorang Peguambela dan Peguamcara yang telah digugurkan oleh Akta Profesion Undang-Undang 1976 untuk mencari jalan keluar dan menangguk kesempatan di bidang Syariah ini. Syarat-syarat kelayakan dan penerimaan masuk sebagai Peguam Syarie adalah amat ketat dan berwibawa, dan tidak memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindakan atau kesalahan yang boleh dikenakan tindakan tatatertib diterima sebagai salah seorang pengamal profesion Peguam Syarie

 PGSM

Nusyuz..... Suami atau Isteri?


Nusyuz secara bahasa adalah ketidakpatuhan, diambil dari an-Nasyz yang berarti tanah yang tinggi, ketidakpatuhan disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.

Nusyuz dalam istilah rumah tangga adalah kebencian suami isteri kepada pasangannya. Wanita itu nusyuz kepada suaminya jika dia tidak patuh kepadanya, suami nusyuz kepada isteri jika dia memperlakukannya dengan buruk dan berpaling darinya.

Nusyuz adalah keadaan yang terjadi pada suami atau isteri dalam bentuk ketidakharmonian, kerenggangan, ketidaksukaan, penolakan, ketidakpatuhan dan kedurhakaan dari isteri atau berpaling dari suami.

Allah Subhanahu waTa’ala telah mensyariatkan sebuah solusi bijak untuk mengatasi problem rumah tangga ini sesuai dengan perkembangan dan kondisi lapangan dengan menggunakan kelembutan, ketenangan dan kesabaran
 
Nusyuz sering dikaitkan kepada isteri kerana nusyuz diberi makna sebagai derhaka kepada suami. Umumnya, nusyuz boleh berlaku melalui dua cara iaitu perbuatan dan perkataan. Nusyuz perkataan seperti isteri bercakap tanpa adab ataupun tidak sopan seperti menengking dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap suami.

Nusyuz isteri dari segi perbuatan seperti menolak pelawaan suami untuk hubungan kelamin tanpa sebab munasabah. Selain itu, isteri keluar dari rumah tanpa kebenaran suami kecuali untuk tujuan syarie yang dimaklumi seperti tujuan keselamatan, membeli barang keperluan, kesihatan dan pendidikan. Isteri yang enggan bermusafir dengan suaminya juga dikira nusyuz.

Suami juga boleh dianggap nusyuz apabila tidak mahu bercakap dengan isteri atau bercakap tanpa adab seperti menengking, suami mengesyaki isteri tanpa sebab munasabah dan mengarahkan isteri melakukan perkara melanggar syarak. Nusyuz suami dari segi perbuatan seperti meninggalkan hubungan kelamin dengan isteri tanpa sebab dibenarkan syarak. Suami melakukan perbuatan kejam dan zalim sama ada fizikal atau emosi terhadap isteri. Suami tidak menyediakan nafkah terhadap isterinya atau melakukan liwat semasa melakukan hubungan kelamin.

Bagaimanapun, konflik biasa atau ketidakfahaman terhadap sesuatu perkara belum boleh dikatakan sebagai nusyuz. Nusyuz lebih kepada perlanggaran terhadap tanggungjawab suami isteri secara melampau.

Antara sebab dikatakan nusyuz adalah tidak bertanggungjawab terhadap hubungan suami isteri dan kekeluargaan. Selain itu, ia juga berpunca daripada kurangnya tolak ansur dan hormat menghormati antara satu sama lain. 

Apabila diperkatakan tentang NUSYUZ, sudah pasti di kotak pemikiran kita yang nusyuz mesti adalah ISTERI. Masyarakat kita sememangnya sudah diterapkan dengan mentaliti yang sebegitu. Sifat NUSYUZ seorang SUAMI adalah suatu yang asing di kalangan masyarakat.

" Dan jika seorang isteri khuatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki(pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu(dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."
(surah an-nisa:128)


Suami dan isteri umpama pakaian yang saling berperanan antara satu sama lain untuk tujuan kasih sayang, perlindungan dan juga kemanusiaan. Masakan sesebuah rumahtangga mampu tenang sekiranya suami dan isteri seringkali berbalah antara satu sama lain dan hal ini sama sekali sudah menyalahi matlamat asal perkahwinan yang mana perkahwinan ini adalah untuk mendatangkan ketenangan di antara suami dan isteri.

Dasarwarsa ini kita menyaksikan banyak rumahtangga bergolak kerana suami mahupun isteri saling menyakiti antara satu sama lain. Suami curang sudah biasa kita dengar, tapi tak kurangnya dengan isteri curang jugak sudah hampir sama byknya.

Sebenarnya tiada definisi yang tepat untuk menggambarkan apa itu NUSYUZ tapi para FUQAHA' telah memberi pengertian dengan menyatakan bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai nusyuz.NUSYUZ itu adalah perbuatan yang tak disukai oleh pasangan, melampau hak, berlaku permusuhan, kebencian dan layanan yang tidak sewajarnya.

KITA sering dengar perkataan 'nusyuz' selalunya diguna-pakai kepada isteri yang derhaka/tidak taat kepada suami tanpa keuzuran syarie. Kali ini saya kongsikan pula, nusyuz tidak tertakluk kepada isteri samata-mata, tetapi suami juga boleh nusyuz.

Isu ini sebenarnya sudah pun diterangkan dalam entry Suami juga boleh nusyuz. Dikongsikan sedutan kertas-kerja Ustaz Alias Othman bertajuk: ‘Huraian Al-Quran tentang nusyuz suami dan isteri: Pengertian dan penyelesaian’ yang dibentangkan semasa Wacana Wanita & Keadilan Syariah, anjuran Wanita JIM & JAWI pada 26 Mac yang lalu.Insya Allah, semoga tiada antara para suami ahli JIM yang tergolong dalam golongan suami yg nusyuz sebagaimana yang dihuraikan dalam kertaskerja ini.

Nusyuz suami
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير – النساء 128
“Dan jika seorang wanita bimbang akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi kedua-duanya mengadakan suluh yang sebenar-benarnya dan suluh itu lebih baik (bagi mereka)....”
Nusyuz suami disebut dalam ayat 128 surah al-Nisa’ yang telah dinukilkan di atas.

Berbagai-bagai versi riwayat yang menjelaskan latar belakang ayat ini diturunkan, antara lain ialah kebimbangan Saudah Binti Zam’ah dia akan diceraikan Rasulullah SAW, lantas dia berkata kepada Baginda SAW, “Janganlah ceraikan saya, kekalkanlah saya (sebagai isteri).Dan berikanlah satu hari giliran saya kepada ‘Aisyah.” Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut lalu ayat ini diturunkan. (al-Qurtubi, op.cit 5:402).

Menurut Ibn Abi Malikah ayat ini menolak pandangan sesetengah orang bahawa apabila seorang lelaki telah menghabiskan usia muda seorang wanita dan setelah tua lelaki terbabit tidak lagi berhak menggantikannya dengan wanita lain (Ibn ‘Arabi, Ahkam al-Quran.1:504, Qurtubi, op.cit 5:404).
Beliau melihat isu ini positif kerana Allah telah memberi satu jalan keluar di saat tiada pilihan bagi lelaki yang tidak lagi mahu mengekalkan status isterinya sebagai isteri.

Sewaktu ditanya mengenai maksud ayat ini, Saidina Ali karramalLahu wajhah berkata: seorang lelaki punya perempuan di bawah tanggungannya (isteri), dia tidak lagi tertarik kepadanya oleh kerana susuk tubuhnya, usianya yang telah tua, akhlaknya yang buruk atau kecacatannya.Wanita itu tidak mahu dia diceraikan, jika dia memberikan kepada suaminya sesuatu, harta atau hari gilirannya dia boleh melakukannya.” (Said Hawa, al-Asas Fi al-Tafsir 2:1195).

Dalam ayat ini terdapat dua istilah: nusyuz نشوز dan ‘ie’radh اعراض.

1. Nusyuz bermaksud mengabaikan isteri dengan menghalang dirinya daripada isteri, tidak memberi nafkah, menyakitinya dengan maki hamun atau memukulnya.
2. ‘ie’radh kurang bercakap dan bermesra dengan isteri disebabkan usianya yang telah tua, susuk tubuhnya yang tidak lagi menarik, buruk akhlak, jemu atau ingin mencari yang lain. (said Hawa, ibid 2:1194)

Dalam mentafsirkan ayat ini, al-Qurtubi menjelaskan bahawa sekiranya isteri berpendapat suaminya akan bersikap nusyuz (ingkar dan menjauhkan diri) atau ‘ie’radh (tidak bertegur sapa dan tidak bermesra) dia bolehlah menawarkan suluh kepada suaminya.Suluh boleh berlaku melalui tawaran isteri dengan menggugurkan sebahagian haknya sebagai ganti daripada dia diceraikan.Suluh juga berlaku melalui tawaran oleh suami untuk memberikan kepada isterinya kadar tertentu harta sebagai ganti dia melebihkan isteri lain. (al-Qurtubi, op.cit 5:423-424)

Isunya, jika isteri menawarkan suluh dan diterima suami atau suami menawarkan suluh dan diterima isteri.Namun jika isteri tidak menawarkan suluh atau isteri tidak menerima tawaran suluh suami dan isteri juga tidak nusyuz, dalam keadan ini suami wajib berlaku adil dan memberikan semua hak isteri dan melaksanakan semua kewajipannya sebagai suami.

Dari perbincangan ini dapat dirumuskan bahawa suami juga melakukan nusyuz. Suami dianggap nusyuz apabila dia cuai dalam melaksanakan kewajipan rumahtangga.Menurut Muhammad Qutb dan Dr. Muhammad ‘Uqlah kalau isteri dianggap telah nusyuz apabila dia derhaka kepada suami, tidak menunaikan kewajipan dan keluar rumah tanpa izin suami maka suami juga boleh dianggap telah nusyuz apabila dia enggan memberi nafkah kepada isteri. (Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 128 dan Dr. Muhammad `Uqlah, Nizam al-Usrah Fi al-Islam 2:184)

Dr. Mustafa al-Khin menganggap suami nusyuz apabila pengabaian dan keengganan berlaku di pihak suami dengan dia tidak menunaikan giliran, tidak memberi nafkah, bertindak kasar dengan perkataan atau perbuatan. (Mustafa al-Khin dan Dr. Mustafa al-Bugha, al-Fiqh al-Manhaji2; 105).

Penjelasan-penjelasan ini cukup untuk meyakinkan kita bahawa suami juga berlaku nusyuz dan memahamkan kita apa maksud nusyuz suami.

Bila suami dianggap nusyuz
Suami nusyuz bolehlah ditakrifkan sebagai: suami yang enggan menunaikan hak spiritual, material atau bertindak kasar terhadap isteri.Hak spiritual isteri ialah komunikasi yang baik, memenuhi kepuasan seksual, memberi pendidikan agama, dicemburui dan adil antara para isteri, tidak dihina dan dikasari.

Hak material isteri ialah maskahwin, nafkah dan mut’ah jika berlaku perceraian tanpa nusyuz isteri. (al-Qurtubi, op.cit 5:422-324, Dr. Muhamad `Uqlah, op.cit 2:84, Muhammad Qutb, Syubhat Haula al-Islam 124).

Tindakan isteri jika suami nusyuz
1. Jika suami nusyuz isteri mestilah bersabar.
2. Memperingatkannya tentang kewajipan husnu al-mu’asyarah seperti disebut dalam ayat 18 surah al-Nisa’ وعاشروهن بالمعروف .
3. Memperingatkannya hadis Rasulullah yang menyatakan lelaki yang paling baik ialah suami yang paling baik terhadap isterinya خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله.
4. Memperingatkannya tentang akibat kezalimannya terhadap isteri.

Jika ini tidak berjaya isteri berhak membawa kesnya kepada kadi untuk dia mendapatkan semua haknya, kerana kadi dilantik untuk mengembalikan hak kepada yang empunya hak dan kerana isteri tidak berdaya mendapatkan haknya tanpa kuasa kadi. Kadi bertanggungjawab memaksanya menyempurnakan hak isteri dan menghentikan kezalimannya.

Jika ini juga tidak berhasil dan suami masih meneruskan nusyuznya dan bertindak memukul dan memaki hamun kadi hendaklah menjatuhkan hukuman taazir ke atasnya. Jika ini juga tidak berhasil, maka hakam hendaklah dilantik bagi berusaha melakukan suluh.Jika usaha suluh juga gagal, penyelesaian terakhir ialah membubarkan perkahwinan (cerai).Dari Mu'adz r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Dan jagalah dirimu dari doa orang-orang teraniaya, kerana antara dia dengan Allah tidak ada dinding." (Shahih Muslim)

mstar


Sunday, February 27, 2011

Khasiat makan bersama... tradisi yang semakin menipis dikalangan kita...


ANTARA budaya masyarakat kita yang perlu diteruskan ialah makan bersama kerana ia bukan sekadar boleh merapatkan hubungan kekeluargaan, malah ada kajian menunjukkan amalan ini mempunyai banyak manfaat, terutama daripada segi kesihatan.

Dalam kajian terbaru di Amerika Syarikat ke atas 200 keluarga yang mempunyai anak berumur lima hingga 12 tahun menghidap asma mendapati, interaksi antara ibu bapa dan anak ketika makan boleh meningkatkan tahap kesihatan mereka.

Walaupun tempoh makan bersama itu pendek (18 minit), interaksi antara ahli keluarga memberi kesan langsung kepada kesihatan, termasuk paru-paru anak, gejala asma dan kualiti hidup secara keseluruhan.

Ini kerana ibu bapa boleh mengambil peluang ketika makan untuk mengambil tahu aktiviti harian anak dan memberi ruang anak bercerita mengenai pengalaman dilalui pada hari berkenaan tanpa gangguan.

Sebaliknya, kanak-kanak asma yang jarang makan bersama keluarga atau makan dalam keadaan tidak tenteram (ada gangguan telefon atau televisyen) menunjukkan tahap kesihatan kurang baik berbanding mereka yang menghabiskan waktu makan bersama ibu bapa.

Selain itu, banyak kajian lain menunjukkan makan bersama boleh merangsang komunikasi dan hubungan antara ahli keluarga. Walaupun kebanyakan orang menganggap bercakap ketika makan kurang sopan, ini antara masa anak berasa selamat, selesa, mesra dan sangat rapat dengan ibu bapa.

Malah, ketika makan bersama juga ibu bapa boleh menunjukkan teladan baik kepada anak, khususnya mengenai tabiat pemakanan, adab di meja makan dan kemahiran berkomunikasi. Pastikan waktu makan adalah waktu tenang dan penuh ceria. Elak mengkritik anak dengan cara negatif kerana anak akan meniru perlakuan ditunjukkan ibu bapa.

Kebanyakan kanak-kanak memang cerewet dalam soal makan, terutama membabitkan pengambilan sayur-sayuran. Apabila makan bersama, anda boleh menerangkan kebaikan sayur-sayuran dan sedikit sebanyak mereka akan terdorong untuk mencuba jika ibu bapa mengamalkan pemakanan seimbang.Makanan disediakan di rumah biasanya lebih sihat dan berkhasiat kerana anda boleh mengawal penggunaan lemak, garam dan gula.

Pada masa sama, jika anak anda ada gejala alahan, makan bersama adalah cara terbaik untuk mengetahui jenis makanan yang dia alah supaya ia boleh dielakkan pada masa depan.

Selain itu anda boleh berkongsi ilmu pemakanan dan masalah alahan dengan anak lain.

Ketika ini juga ibu bapa boleh mengawal pemakanan anak, terutama bagi yang mengalami masalah berat badan berlebihan. Individu yang makan sendirian di depan televisyen akan terdorong untuk makan melebihi keperluan harian yang boleh menyebabkan mereka menjadi gemuk.

Kajian juga menunjukkan makan bersama dapat mengelak anak, khususnya remaja, daripada terjebak dengan perlakuan merosakkan seperti merokok, minum minuman keras atau menagih dadah.

Kekerapan makan bersama membolehkan ibu bapa mengesan sebarang perlakuan atau tanda ganjil yang ditunjukkan anak.

Anak yang terbabit dalam masalah sosial begini biasanya dahagakan kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Berbual dan berbincang ketika makan adalah cara tidak langsung yang boleh membuatkan anak berasa dihargai dan disayangi.

Minda anak akan berasa tenang apabila mengetahui ibu bapa menyayangi dan memberi perhatian kepada mereka. Ini membolehkan mereka memberi lebih tumpuan kepada pelajaran dan mencuba bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan baik.

Remaja yang makan bersama ibu bapa sekurang-kurangnya empat kali seminggu didapati menunjukkan pencapaian akademik lebih baik berbanding yang hanya makan bersama ibu bapa satu atau dua kali seminggu.

Malah, penyelidik mendapati remaja yang makan bersama ibu bapa mempunyai kecenderungan untuk mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan kurang minum minuman ringan apabila dewasa.

Ini satu perkara yang sangat memberangsangkan dan diharap tabiat baik ini dapat dicontohi anak mereka pula.


Isu Dalam Diam.....Kahwin bawah umur


BUKTI semakin ramai remaja terbabit dalam hubungan seks pada usia sangat muda terbentang jelas di depan mata. Ada saja laporan mengenai remaja ditangkap khalwat, lari mengikut teman lelaki hingga melepasi sempadan negara, hamil luar nikah, pembuangan dan pembunuhan bayi disiarkan di media.

Itu belum masuk bab kakitangan pembersihan majlis perbandaran yang menggeleng kepala apabila menemui banyak kondom terpakai setiap kali selesai sambutan besar-besaran perayaan tertentu atau wujudnya kelompok remaja membeli pil perancang keluarga untuk mencegah kehamilan jangka pendek.

Apabila hubungan terlarang ini membuahkan hasil, ibu bapa mula menggelabah dan mengambil keputusan nekad sama ada segera mengahwinkan anak, menghantar anak ke rumah perlindungan remaja atau memaksa anak menggugurkan kandungan untuk menutup malu dan menjaga air muka.

Persoalannya, tidak mengapakah jika remaja terlalu awal mengadakan hubungan seks atau kahwin pada usia sangat muda (bawah umur — bawah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi lelaki)?

 Perkahwinan bawah umur bukan saja memberi kesan kepada kesihatan reproduktif dan seksual, malah turut menjejaskan kesejahteraan mental, emosi, sosial dan spiritual remaja.
Menurut Perunding Obstetrik dan Ginekologi Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM), Prof Madya Dr Harlina Halizah Siraj, kesan perkahwinan di bawah umur lebih dirasai remaja perempuan berbanding lelaki kerana mereka akan melalui proses kehamilan dan melahirkan anak.

Kajian Lembaga Pembangunan Penduduk dan Keluarga Negara (LPPKN) mendapati, remaja Malaysia kini mencapai umur baligh lebih cepat iaitu antara sembilan hingga 13.5 tahun bagi perempuan dan 9.5 hingga 14 tahun bagi lelaki.

Ketika inilah berlaku pelbagai perubahan hormon yang dikaitkan dengan perlakuan tidak senonoh seperti terbabit dalam aktiviti seks, penyalahgunaan dadah mahupun alkohol.

“Kebanyakan remaja yang berkahwin bawah umur atau terbabit dalam aktiviti seks pada usia sangat muda mempunyai tahap pendidikan rendah. Maknanya mereka juga kurang mendapat maklumat dan pengetahuan mengenai penjagaan kesihatan diperlukan.

“Remaja berkahwin awal akan hamil pada usia muda dan berdepan banyak komplikasi serta masalah kesihatan sepanjang kehamilan, ketika melahirkan anak dan selepasnya. Ini sebabnya kehamilan di kalangan remaja dianggap kehamilan berisiko tinggi.

“Kadar kematian ibu dan bayi juga meningkat di kalangan remaja. Ia bukan disebabkan komplikasi ketika proses kehamilan dan kelahiran saja, faktor persekitaran juga menyukarkan mereka mendapatkan kemudahan dan penjagaan kesihatan secukupnya,” katanya Seminar Kebangsaan Undang-undang Keluarga Islam Nikah Bawah Umur: Patut atau Tidak anjuran Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), di Kuala Lumpur baru-baru ini.

Kebanyakan remaja tidak mendapat nasihat tepat mengenai kaedah pencegahan kehamilan dan perancangan keluarga serta sukar membeli ubat diperlukan untuk pencegahan kehamilan. Bahkan, masih ada yang percaya pada mitos turun-temurun untuk mengelak kehamilan seperti makan makanan yang ‘tajam’, melompat-lompat dan mencuci kemaluan selepas mengadakan hubungan seks atau melakukan seks ketika haid, sedangkan ia terbukti tidak berkesan.

Walaupun ada keinginan terhadap seks, pengetahuan kebanyakan remaja mengenai fisiologi dan kesihatan reproduktif sangat rendah. Ini menyebabkan mereka terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan dan antara komplikasi yang berkait rapat dengan kehamilan pada usia remaja ialah:


Tekanan darah tinggi ketika mengandung (praeklampsia dan eklampsia — iaitu berlaku keadaan serius akibat tekanan darah tinggi pada hujung kehamilan atau sejurus selepas melahirkan anak; seluruh tubuh mengalami konvulsi dan pesakit akhirnya koma).

Kelahiran pramatang.

Kurang berat badan dan tidak cukup zat — kurang memberi perhatian kepada aspek pemakanan juga antara perkara biasa yang berlaku di kalangan remaja hamil dan ini boleh menyebabkan masalah kekurangan zat dan pucat.

Pucat — akibat pemakanan tidak teratur atau tidak cukup.

Tidak mendapat pemeriksaan antenatal sewajarnya — masalah ini biasanya dihadapi remaja yang hamil di luar perkahwinan.

Pengguguran — ia boleh mengancam nyawa ibu jika pengguguran dilakukan oleh orang tidak bertauliah atau dengan cara tidak selamat.

Kematian ibu dan bayi — kematian berkaitan kehamilan adalah punca utama kehilangan nyawa di kalangan remaja 15 hingga 19 tahun (sama ada berkahwin atau tidak). Ibu remaja berdepan risiko 20 hingga 200 kali ganda meninggal dunia berbanding wanita dalam lingkungan umur 20 hingga 24 tahun. Kematian bayi yang dilahirkan ibu remaja juga dua kali lebih tinggi berbanding ibu dewasa.

Kehamilan yang terlalu kerap — ini kerana mereka tidak tahu kaedah pencegahan kehamilan atau perancangan keluarga yang berkesan.

Jangkitan penyakit kelamin — risiko lebih tinggi jika remaja mempunyai ramai pasangan. 
Pensyarah Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Prof Madya Dr Hariyati Shahrima Abdul Majid berkata, perkahwinan bawah umur juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mental, emosi, sosial dan kerohanian remaja.

 • Sehingga kini dianggarkan 16,000 remaja perempuan di bawah umur 15 tahun di negara ini mendirikan rumah tangga dan kajian menunjukkan remaja yang berkahwin sebelum umur 18 tahun kehilangan empat tahun persekolahan berbanding orang yang berkahwin lebih lewat.

  “Alam persekolahan bukan sekadar tempat menimba ilmu pelajaran, di situlah berlakunya perkembangan personaliti, persediaan melangkah ke alam dewasa yang secara tidak langsung menyumbang kepada kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta kemampuan menjana ekonomi keluarga.

  “Anak daripada ibu yang kurang berilmu mempunyai kecenderungan mengulangi corak hidup sama seperti ibu mereka. Remaja perempuan yang kahwin awal juga kerap berdepan isu ditinggalkan sama ada perceraian atau perpisahan.

  “Di Jawa, didapati remaja perempuan yang kahwin awal berisiko tiga kali lebih tinggi untuk diceraikan berbanding mereka yang berkahwin lebih lewat,” katanya.

  Menurutnya, antara kesan perkahwinan bawah umur (dan hubungan seks terlalu awal) yang lain ialah:
  1. Keciciran sekolah — Kajian juga mendapati remaja perempuan yang aktif melakukan hubungan seks lebih cepat baligh, kurang minat bersekolah dan mula berpacaran pada usia muda.
  2. Perkembangan kemahiran menjaga kehormatan diri terjejas — kebanyakan remaja tidak tahu bagaimana hendak menolak pelawaan mengadakan hubungan seks, tiada kemahiran menyelesaikan masalah dan belum bijak membuat keputusan.

   Dr Hariyati berkata, meskipun sudah baligh, pemikiran remaja belum sampai ke tahap yang membolehkan mereka mengawal emosi, mampu menangani cabaran sebagai suami, isteri atau ibu bapa. Bagi remaja perempuan, mereka mungkin masih belum bersedia menjadi ibu kerana mereka sendiri masih mentah.

   Berdasarkan kajian otak yang dijalankan Institut Kesihatan Mental Kebangsaan pada 2000, bagi kebanyakan orang didapati bahagian otak yang terbabit dalam kewarasan alasan, pemikiran logikal, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan kawalan emosi belum berkembang sepenuhnya hinggalah mereka berumur 20 tahun.
  3. Tekanan — Dalam usia sangat muda, remaja terpaksa berdepan realiti kehidupan, iaitu bukan saja memikul tanggungjawab sebagai suami/ isteri dan bapa/ ibu, bahkan mereka memerlukan kemahiran membuat keputusan, penyelesaian masalah yang berkesan, pengurusan kewangan dan emosi serta keupayaan berkomunikasi dengan baik.
  4. Risiko anak terabai — Masalah penjagaan anak selalu menjadi isu yang mendesak, terutama jika pasangan remaja ini perlu bekerja untuk menyara kehidupan. Oleh kerana tidak mempunyai kelulusan (pelajaran), peluang mendapatkan pekerjaan baik juga terbatas, malah gabungan pendapatan suami dan isteri mungkin masih tidak mencukupi bagi perbelanjaan mereka sebulan.

   Untuk mengatasi masalah ini, ramai akan bekerja lebih masa atau mencari pekerjaan sampingan. Akibatnya, anak pasangan remaja berisiko mengalami pengabaian, keciciran dan kekurangan zat pemakanan.
  5. Kerap bertengkar dan kemungkinan bercerai — Kesukaran hidup antara faktor utama yang membuat ramai orang tertekan. Kekasaran dan keganasan dilaporkan sering berlaku apabila pasangan muda tertekan dan bertengkar. Jika ia kerap berlaku, perkahwinan mungkin tidak dapat bertahan lama.
  6. Penganiayaan — Ini termasuk isteri diabaikan dan ditinggalkan sendirian selepas bersalin, bayi tidak dibawa ke klinik untuk suntikan imunisasi. Ada juga kes suami menjual bayi yang baru dilahirkan untuk mendapat wang. 

 • Bagi remaja hamil luar nikah, kesannya lebih besar kerana mereka kurang mendapat sokongan keluarga. Perkara ini mendorong sesetengah remaja bertindak nekad membuang bayi sendiri untuk menutup malu; dan lebih teruk jika tidak mendapat bimbingan, ada kemungkinan mereka mengulangi kesilapan.


 • NORLAILA HAMIMA JAMALUDDIN
  norlaila@hmetro.com.my

  Ragut sistem Keluarga Islam


  PELBAGAI kisah drama dalam institusi kekeluargaan akhir-akhir ini. Sebelum ini, kita sering dipaparkan dengan kisah suami curang, tetapi kini sebaliknya apabila isteri pula sanggup menodai kepercayaan suami dengan mencari keseronokan di luar.

  Lebih mengejutkan, ada kes suami mencekup isterinya berasmara dengan lelaki lain ketika ketiadaan suami di rumah.Hampir semua cerita sama yang mana suami tidak pernah menduga isterinya sanggup melakukan perkara sedemikian.

  Di awal perkahwinan, isteri cukup baik dan sempurna termasuk perlakuannya, sopan cara berpakaian, malah datang daripada keturunan yang memiliki pengetahuan agama. Mengapa isteri boleh berubah sampai ke tahap itu? Apakah mereka tidak mengetahui dosa itu cukup besar dan dilaknat Allah SWT.


  Bibit-bibit ke arah ‘gelombang dosa’ itu semuanya bermula apabila isteri sering berbalas sistem pesanan ringkas (SMS) dengan lelaki tempat mereka mengadu masalah, bersembang di laman sosial sehingga larut malam dan menceritakan masalah dalaman keluarga kepada teman sekerja.

  Bahana isteri curang seperti meragut sistem kekeluargaan di kalangan umat Islam di negara ini, apatah lagi kita memang terkenal dengan budaya budi bahasa dan sopan santun.

  Di mana silapnya, apakah kerana dorongan seksual yang tiada batasan, menurut kata hati atau tiada asas agama?

  Dalam Islam, suami mempunyai kewajipannya memastikan kebahagiaan rumah tangga. Sebagai ketua keluarga, mereka perlu bertindak sebagai pelindung isteri dan anaknya.

  Ajar isteri dan anak hukum agama. Suami perlu mentadbir rumah tangga berdasarkan kasihan belas (rahmah), berakhlak serta menunjukkan contoh yang baik kepada keluarganya.

  Rasulullah s.a.w menyifatkan wanita sebagai amanah-Nya. Maka, amanah itu hendaklah dijaga dengan sebaiknya. Nabi Muhammad berpesan supaya bersikap baik terhadap wanita dan sentiasa memesan mereka berkelakuan baik.

  Berdasarkan kewajipan suami isteri yang ditetapkan Islam, kita dapat melihat perkahwinan itu hanya digalakkan bagi mereka yang sanggup menunaikan tanggungjawab.

  Curang adalah sifat tidak jujur dan mengkhianati antara satu sama lain. Jika dalam tempoh bertunang sekalipun mereka sudah mengkhianati serta membuka aib pasangan, tidak mustahil mereka akan melakukannya apabila berkahwin kelak.

  Bukan semua perkara boleh diceritakan kepada orang lain meskipun kepada teman rapat sehingga menimbulkan perasaan cinta dan akhirnya mereka hanyut dalam hubungan terlarang.

  Perbuatan itu adalah haram dan berdosa dalam Islam dan hukum syarak. Isteri wajib menjaga kehormatan diri, keluarga serta taat kepada perintah suami. Malah, setiap perkara yang dilakukannya perlu mendapat keizinan suami.

  Allah berfirman dalam Surah al-Nisa, ayat 34 yang bermaksud: “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi wanita, kerana Allah melebihkan orang lelaki atas wanita dan juga kerana orang lelaki membelanjakan daripada harta mereka. Maka wanita yang soleh itu adalah sendiri yang taat (kepada Allah dan suaminya) dan yang memelihara dirinya ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah....”

  Bagi menangani masalah perlakuan isteri curang, suami hendaklah segera memperbaiki penyelewengan itu dengan cara yang bijaksana.

  Allah berfirman yang bermaksud: “...Dan wanita-wanita yang kamu bimbang melakukan nusyuz hendaklah kamu menasihati mereka dan pulaukanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka taatkanmu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesung�guhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar”.

  Jika terjadinya perselisihan faham antara suami dan isteri maka hendaklah ada seorang hakim daripada keluarga suami dan seorang dari keluarga isteri.

  Kedua-duanya perlu mendamaikan keadaan dan bukannya menambah beban dan kekusutan sehingga suami isteri itu kembali berbaik semula.

  Berdasarkan ayat itu, jika isteri menderhaka kepada suami, suami perlu menghadapinya dengan penuh sifat kesabaran.

  Suami mesti bijak mengurus rumah tangganya dan tidak terburu-buru menggunakan kuasa cerai. Sikap cepat menjatuhkan talak kepada isteri tanpa usul periksa adalah tidak adil.

  Berbicara mengenai faktor perceraian, antara penyumbang besar ialah tiada persefahaman, curang atau enggan dimadukan, tidak bertanggungjawab, campur tangan mentua atau ipar duai, penderaan fizikal, ketagihan bahan terlarang seperti dadah dan arak, masalah kewangan serta terbabit dengan jenayah.

  Rasulullah memberikan penekanan kepada umat Islam agar memilih pasangan yang mempunyai empat prinsip iaitu kecantikan, keturunan, kekayaan dan agamanya.

  Sebab itu, Rasulullah menyuruh memilih pasangan kerana agamanya. Kekurangan rupa, harta dan keturunan itu akan disempurnakan oleh agama.

  Agama pula membezakan seorang manusia. Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa.”

  Isteri perlu sentiasa ingat bahawa syarak mengharamkan mereka menyimpan perasaan suka apatah lagi cinta kepada lelaki selain daripada suami mereka.

  Isteri perlu menghormati suami dalam keadaan mana sekalipun. Jangan lupa status sebenar diri yang mempunyai insan yang wajib diberi perhatian.

  Niat ikhlas ketika berkahwin mendorong seseorang menerima kelemahan pasangan dan berusaha memperbaiki kelemahan itu bersama-sama.

  Jika keikhlasan tersemat dalam diri pasti hubungan perkahwinan sentiasa diperbaiki demi mendapatkan keredaan Allah. Menerima seadanya bermaksud terima dirinya dan usahakan yang terbaik bagi membantu mengatasi kelemahan masing-masing.

  Perunding motivasi Human Touch Consultant, Datuk Mohd Zawawi Yusoh, berkata curang boleh terjadi sebelum atau selepas berkahwin.

  “Sebelum berkahwin sudah boleh melakukan kecurangan apatah lagi selepas berkahwin. Ia mungkin disebabkan beberapa faktor antaranya suami mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah zahir dan batin.

  “Tiada jalan lain melainkan bertaubat nasuha agar tidak melakukan kesilapan yang sama. Barangkali amat berat bagi suami untuk menerima keadaan isterinya yang curang serta memusnahkan kepercayaannya,” katanya.

  Beliau berkata, ada juga suami yang ‘terpaksa’ memaafkan isterinya atas faktor sayangkan hubungan dengan anak.“Bagaimanapun, ia hanya bersifat sementara kerana perasaan itu bukannya datang daripada kesan tarbiah untuk memaafkan dalam erti akta sebenar.

  “Dalam hal ini, suami berhak membuat keputusan untuk melepaskan isterinya atau rumah tangga yang dibina itu tidak akan bahagia kerana isteri sudah melakukan perkara yang dilaknat Allah,” katanya.Mohd Zawawi berkata kecurangan berlaku tidak kira sama ada isteri atau suami adalah disebabkan hubungan dan perintah Allah tidak dilakukan dengan sempurna.

  “Isteri yang curang kepada suaminya mempunyai masalah dengan keimanannya. Sebagai seorang isteri mereka perlu menjaga kehormatan dan maruah suaminya.

  “Apabila kalah dengan godaan syaitan, mereka tiada iman. Akibatnya, perasaan malu tiada lagi sehingga sanggup gadaikan maruah diri untuk keseronokan,” katanya.

  Beliau berkata jika suami mengesyaki isteri cenderung melakukan kecurangan ambil masa untuk menyiasatnya dan jangan bertindak terburu-buru.

  “Sebagai ketua keluarga, suami wajib memenuhi segala tuntutan dan keperluan isteri. Ini termasuk menjaga hubungan seksual agar bertambah erat hubungan kasih sayang antara pasangan.

  “Suami berhak memeriksa telefon bimbit atau barangan peribadi lain supaya isteri tidak menyembunyikan sebarang rahsia daripada pengetahuan suaminya.“Namun, caranya perlu bijak iaitu memberitahu isteri secara jelas tujuan itu,” katanya.

  Oleh Mohd Fadly Samsudin
  fadly@hmetro.com.my

  Pertahan perundangan Islam di tempat tertinggi

  Kedudukan dalam perlembagaan tidak wajar diperlekeh

  RAKYAT Malaysia lebih peka kepada hak yang diperuntukkan kepada mereka melalui undang-undang tertinggi di Malaysia iaitu Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang lain yang berkaitan.

  Perkembangan ini adalah baik kerana rakyat yang celik undang-undang adalah aset kepada perkembangan negara di samping tidak mudah diperguna oleh orang yang ingin mengambil kesempatan terhadap mereka.
  Prof Datuk Shad Saleem Faruqi mengkategorikan hak yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan kepada beberapa kategori, antaranya:

  • Hak yang dianugerahkan kepada semua orang tanpa mengira sama ada mereka warga negara Malaysia atau tidak. Umpamanya Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan memberi kebebasan asasi kepada semua orang yang berada dalam Persekutuan, begitu juga Perkara 6 yang memperuntukkan pemansuhan perhambaan dan buruh paksa, perkara 11 (kebebasan beragama) dan perkara 13 (hak terhadap harta).
  • Hak yang hanya diberikan kepada warga negara saja seperti hak bersuara dan berhimpun dalam perkara 10 dan hak mendapatkan pelajaran Perkara 12. Hak ini hanya dinikmati oleh warga negara Malaysia saja.
  • Hak yang dilindungi walaupun ketika darurat. Perkara 150 (6A) menegaskan ada enam hak yang tidak boleh digugat walaupun negara dalam keadaan darurat. Hak itu berkait dengan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat di Sabah dan Sarawak serta hak berkaitan bahasa.
  • Hak yang tidak boleh dihakis pada masa biasa seperti Perkara 7, hak untuk mendapat ganti rugi jika tanah diambil dan Perkara 13, hak kepada orang yang ditangkap diberitahu alasan penangkapan dan menghubungi peguam. Dalam erti kata lain hak termasuk dalam kategori ini boleh dihapuskan, digantung atau diketepikan ketika berlaku darurat dalam negara saja. Dalam situasi lain Perlembagaan menjamin hak ini dilindungi.


  • Hak yang dihadkan atas alasan tertentu seperti hak kebebasan bersuara dan berhimpun dibataskan selagi tidak menggugat ketenteraman awam, keselamatan negara, menggalakkan perlakuan jenayah dan sebagainya. Oleh itu walaupun hak itu tersurat dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan namun ia bukanlah bersifat tidak terbatas. Ia boleh dihadkan atas sebab tertentu yang digariskan Perlembagaan sendiri.
  Sebenarnya kategori itu mempunyai implikasi tersendiri menurut undang-undang. Perlembagaan adalah dokumen unik dan perlu diberi tafsiran supaya Perlembagaan itu ‘hidup’ dan sesuai diaplikasikan.

  Kaedah tafsiran Perlembagaan juga tidak sama seperti tafsiran undang-undang lain. Ia harus ditafsirkan secara harmoni dan tidak bertentangan antara satu sama lain.

  Namun, yang menarik perhatian penulis ialah kedudukan undang-undang Islam, adat Melayu, kebebasan beragama, hak kewarganegaraan, undang-undang adat di Sabah dan Sarawak serta hak berkaitan bahasa yang tidak akan terjejas walaupun negara dalam keadaan darurat dan tidak aman.

  Secara tersiratnya sudah tentu Perlembagaan mengiktiraf kedudukan tinggi undang-undang itu berbanding undang-undang lain.

  Undang-Undang itu termasuklah undang-undang pentadbiran hukum syarak, undang-undang jenayah syariah, undang-undang keluarga Islam, undang-undang tatacara dan undang-undang keterangan Mahkamah Syariah.

  Oleh itu, tiada sesiapapun boleh mempertikaikan atau memandang rendah undang-undang ini. Tidak keterlaluan jika dikatakan undang-undang Islam adalah lebih tinggi dan mendahului undang-undang lain dari sudut keutamaannya.

  Natijah, sewajarnyalah jika ada pertelingkahan atau percanggahan antara undang-undang Islam dan undang-undang lain maka tafsiran memihak undang-undang Islam (yang dari segi kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang lain) hendaklah dipakai.

  Keabsahan undang-undang Islam yang sejak kebelakangan ini sering dipertikai, diketepikan, diperlekeh atau tidak dihiraukan sepatutnya tidak menjadi fenomena yang mengukir landskap perundangan negara kerana ia melupai sejarah perundangan negara dan kerangka Perlembagaan yang meletakkan undang-undang Islam di tempat yang tinggi.

  Suara mempertikaikan undang-undang Islam ini semakin nyaring kedengaran sehingga memberi gambaran suara itulah yang benar dan perlu dipatuhi. Undang-undang Islam seharusnya menjadi penambat undang-undang lain daripada dihakis.

  Jika negara diisytiharkan darurat, semua undang-undang digantung pelaksanaannya, namun undang-undang Islam termasuk undang-undang keluarga Islam masih berkuat kuasa.

  Seharusnya pendekatan diambil ialah meningkatkan lagi kedudukan undang-undang Islam bagi mencakupi segenap lapangan kehidupan umat Islam.

  Adalah penting bagi rakyat Malaysia bukan saja mengetahui hak yang tersurat tetapi juga memahami falsafah dan semangat Perlembagaan. Ia adalah garis panduan bagi memudahkan rakyat memakmurkan negara.

  Dalam perspektif lain, kita terlalu banyak memperkatakan mengenai hak, tetapi jarang bercakap mengenai tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Kita terlalu mementingkan diri menuntut hak tanpa mahu membuat pengorbanan melaksanakan tanggungjawab.


  Berita Harian 2011/02/28

  Tuesday, February 22, 2011

  Lelaki, wanita yang ingin berkahwin perlu patuh prosedur elak rumah tangga berantakan

    
  MINGGU lalu, dilaporkan isteri kedua menyerang isteri pertama. Sebelum itu, berlaku kejadian isteri pertama menyerang isteri kedua dan meminta cerai dari suaminya yang bernikah seorang lagi di selatan Thailand.Kemudian ada pula laporan isteri kedua dipukul dan dicederakan suami yang dinikahinya pertengahan tahun lalu di selatan Thailand tetapi tidak didaftarkan sehingga sekarang. 

  Inilah beberapa insiden akibat pernikahan dilangsungkan tanpa melalui proses undang-undang negara dan pernikahan dilangsungkan dengan mengambil jalan singkat bernikah di selatan Thailand atau di Indonesia.

  Perkahwinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang sangat dituntut. Matlamat perkahwinan untuk mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang berkekalan dan mendapat rahmat serta keredaan Allah mengikut garis panduan ditetapkan hukum syarak.

  Hikmah perkahwinan juga untuk mencegah daripada melakukan perkara haram, memelihara kesucian keturunan, menghubungkan silaturahim, membentuk keluarga dan menyusun masyarakat.

  Namun apa yang berlaku, dalam kes dipaparkan atau ditatap di dada akhbar setiap hari, terbukti perkahwinan bertentangan undang-undang tidak memenuhi kehendak dan matlamat perkahwinan diharuskan dalam Islam.

  Oleh itu, atas dasar menjaga maslahah ummah dan kepentingan masyarakat terutama wanita, maka undang-undang memperuntukkan perkahwinan poligami, perkahwinan bawah umur, perkahwinan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, wali ghaib atau wali enggan, hendaklah melalui proses mahkamah.

  Mereka yang menghadapi masalah begitu perlu mendapat kebenaran dari Mahkamah Syariah terlebih dulu sebelum melangsungkan pernikahan.

  Seksyen 23 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 memperuntukkan: “Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dulu secara bertulis daripada mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan di bawah akta ini.”

  Seksyen 18 (1) (a) akta sama memperuntukkan: “Dalam mana-mana kes berikut, iaitu (a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam Seksyen 8, maka pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17 merujukkan permohonan itu kepada hakim syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat perempuan itu bermastautin.”

  Seksyen 18 (2) akta sama memperuntukkan: “Hakim syarie apabila berpuas hati mengenai kebenaran perkara disebutkan dalam permohonan itu dan mengenai sahnya perkahwinan yang dicadangkan dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud seksyen 14 (3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakad nikahkan oleh wali Raja bagi maksud seksyen 13 (b), mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya, dan setelah dibayar fi ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenaran untuk berkahwin dalam borang ditetapkan.”

  Jika perkahwinan bakal dilangsungkan adalah perkahwinan biasa, bukan poligami, wali perempuan masih hidup dan bersetuju dengan pernikahan itu, prosesnya amat mudah di mana pihak berkenaan hanya perlu memohon kebenaran daripada Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk Jabatan Agama Islam di daerah tempat bermastautin, tidak perlu melalui proses mahkamah.

  Ada pihak termasuk cerdik pandai agama memberi ulasan kononnya peraturan itu menyusahkan orang yang hendak mendirikan rumah tangga. Mungkin mereka lupa atau terlepas pandang, adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk membuat undang-undang atau peraturan demi menjaga kepentingan rakyat, keharmonian dan kerukunan masyarakat Islam, supaya tidak berlaku insiden seperti dipaparkan.

  Seseorang lelaki atau perempuan yang bernikah tidak mengikut undang-undang sebenarnya bukan mengambil jalan pintas, tetapi jalan jauh, berliku-liku dan memenatkan. Suka atau tidak, undang-undang memperuntukkan pernikahan tidak mengikut undang-undang tidak boleh didaftarkan.

  Melainkan, perkahwinan itu sudah disahkan oleh Mahkamah Syariah bahawa ia sah menurut hukum syarak dan diperintahkan oleh hakim syarie untuk didaftarkan. Perintah mendaftarkan juga tertakluk kepada hukuman penalti sama ada denda atau penjara atau kedua-duanya sekali.

  Jadi, mana jalan singkat yang dikatakan itu? Selagi pernikahan tidak disahkan dan tidak didaftarkan, maka tidak ada rekod di negara ini bahawa mereka pernah berkahwin. Apabila berlaku insiden seperti isteri dipukul, tidak diberikan nafkah, dilacurkan dan sebagainya, isteri tidak berhak membuat tuntutan menurut undang-undang.

  Begitu juga jika isteri ingin memohon cerai kerana seksyen 45 (a) atau (b) akta memperuntukkan takat kuasa Mahkamah Syariah untuk membuat sesuatu perintah perceraian adalah jika perkahwinan itu didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan mengikut undang-udang dan hukum syarak.

  Bagaimana perkahwinan itu sah mengikut hukum syarak jika Mahkamah Syariah belum mengesahkannya?

  Isteri berada dalam keadaan terkontang-kanting. Ada kala apabila tuntutan dibawa ke Mahkamah Syariah, mahkamah dipersalahkan padahal ia berpunca kesilapan sendiri lantaran buta kerana cinta menurut kehendak kekasih. Akhirnya, diri sendiri yang merana. Hakim syarie hanya mengikut peruntukan undang-undang dan perlu meletakkan hukum syarak sebagai undang-undang tertinggi sebelum membuat apa-apa perintah. 

                                        

  Wednesday, February 16, 2011

  KONSEP, TUJUAN DAN MATLAMAT UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM

   Punca undang-undang Islam terdapat di dalam al-Quran yang mengandungi ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah bagi manusia dan ajaran-ajaran itu telah diterangkan dan diberi contoh oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang mana baginda telah memberi tauladan bagaimana ajaran-ajaran al-Quran itu boleh dilaksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Undang-Undang Islam kemudiannya telah diperkembangkan di dalam pelaksanaannya oleh Khulafak al-Rasyidin dan dengan usaha ulamak dan ahli Hukum yang telah berusaha menggunakan ijtihad mereka  menerangkan dan menggunakan ajaran al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Di dalam zaman moden ini, boleh dikatakan undang-undang itu telah dipengaruhi oleh perundangan dan keputusan-keputusan Mahkamah. Walau bagaimanapun kita perlu menyedari apa dia punca dan asas undang-undang Islam, sepertimana yang ditegaskan oleh Allah s.w.t. di dalam surah al-Nisa' ayat 59 yang bermaksud:
  "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan uli"l amri (orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, dan lebih elok pada kesudahannya".
  Perkahwinan

  Islam telah menekankan kepentingan perkahwinan dan menguatkan perhubungan keluarga. Islam juga menekankan bahawa perkahwinan adalah yang penting dan pertama sekali perkara ibadat. Apabila kita merujuk kepada al-Quran  kita dapati maksudnya "Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu dan yang menjadikan isterinya dan juga membiakkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namaNya, serta peliharalah hubungan arham; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu".
  (surah al-Nisa' 4 : 1)

  "Dialah (Allah) yang mencipta kamu semua dari (hakikat) diri yang satu dan ia mengadakan pada hakikat itu pasangannya (diri suami isteri) untuk bersenang hati dan hidup mesra yang satu kepada yang lain".
  (surah al-A'raaf 7 : 189)
   

  "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawaIa menciptkan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikanNya di antara kamu suami-isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan".
  (Surah Ar-Rum 30::21)

  "Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit, serta kurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal".
  (Surah An-Nahl 16:72)

  Perkahwinan adalah dianjurkan bagi lelaki dan perempuan.  Disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya -

  "Dan kahwinkanlah orang0orang yang bujang lelaki dan perempuan dari kalangan kamu dan orang-orang yang salih dari hamba-hamba kamu.  Jika mereka miskin Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya, kerana Allah Maha luas RahmatNya dan limpah kurniaNya lagi Maha Mengetahui.
  Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya".
  (Surah An-Nur 924:32 dan sebahagian 33)

  Perkahwinan adalah sunnah Nabi (s.a.w.) dan beliau telah bersabda maksudnya -

  "Demi Allah bukanlah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku tetap berpuasa dan berbuka, bersalat dan tidur dan berkahwin.  Barangsiapa membenci sunnahku, bererti ia bukan dari umatku".

  Nabi (s.a.w.) juga telah bersabda maksudnya -

  "Bila di antara kamu ada yang mampu kahwin hendaklah ia berkahwin, kerana nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara,  Dan bilamana  ia belum mampu kahwin hendaklah ia berpuasa kerana puasa itu mengawal nafsunya".
  (Sunan Abu Dawud, Kitab Al-Nihah)

  Perkahwinan didalam Islam bukan perjanjian atau kontrak biasa akan tetapi ia adalah perjanjian yang kuat (mithaq ghlidha).

  Di masa haji beliau yang terakhir Nabi (s.a.w.) telah berpesan maksudnya -

  "Bertaqwalah kepada Allah mengenai kaum perempuan.  Sebenarnya kamu telah mengambil mereka atas jaminan kepada Allah dan perhubungan jenis dengan mereka telah dihalal bagi kamu dengan perkataan-perkataan Allah".
  (Sahih Muslim, Kitab al-Haji Vol. 2 p. 615)

  Di dalam al-Quran disebutkan maksudnya -

  "Dan jika kamu hendaklah mengambil isteri menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan sedang kamu telahpun memberikan kepadanya harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu.  Patutlah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata?  Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan lain dan mereka pula telahpun mengambil perjanjian yang kuat (mithaq ghalidha) dari kami".
  (Surah An-Nisaa 4: 20-21)
   
  Supaya kita betul-betul memahami hak-hak dan kewajipan suami isteri di dalam Islam ada baiknya jikalau kita memandang kepada ajaran Islam mengenai kedudukan lelaki dan perempuan. Di dalam al-Quran disebutkan maksudnya:

  "Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat serta orang-orang perempuan yang benar,  dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri kepada Allah dan orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah dan orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatan serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatan dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar".
  (Surah Al-Ahzab 33:35)
   

  Mengenai hak-hak perempuan al-Quran menerangkan maskudnya -

  "Dan isteri-isteri mempunyai hak yang sama seperti hak suami terhadap mereka dengan cara yang sepatutnya; dalam pada itu orang-orang lelaki mempunyai satu darjah kelebihan atas orang-orang perempuan".
  (
  Surah Al-Baqarah 2:228)

  Kedudukan itu telah dijelaskan di dalam suatu ayat al-Quran yang lain yang bermaksud -

  " Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan dan memberi nafkah sebahagian dari harta mereka".
  (Surah an-Nisa 4:34)

  Sabda Rasulullah s.a.w.

  "Setiap orang dari kamu pengembala dan bertanggungjawab terhadap yang digembalakan.  Kepala negara pengembala dan bertanggungjawab terhadap bawahannya. Seorang suami pengembala keluarganya dan bertanggungjawab terhadap yang digembalanya.  Seorang isteri pengembala dalam ruamah suaminya dan bertanggungjawab terhadap yang digembalanya.  Seorang makan gaji pengembala mengenai hartabenda majikannya dan bertanggungjawab terhadap yang digembalanya.  Tiap-tiap orang dari kamu adalah pengembala dan bertanggungjawab terhadap apa yang digembalakannya".

  Suami dan isteri hendaklah menguruskan soal rumahtangga mereka dengan cara tolong menolong dan bantu membantu.  Seperti yang disebut di dalam al-Quran maksudnya -

  "dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka".
  (Surah Ash-Syura 42:38)

  Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 1984 memperuntukkan sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara", untuk menjadikannya sah.  Sebagai tambahan beberapa peruntukan pentadbiran telah diadakan di bawah Akta itu.  Pada masa sekarang diperuntukkan bahawa suatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta itu akan tetapi telah dicadangkan bahawa peruntukan itu hendaklah dipinda supaya memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta itu akan tetapi telah dicadangkan bahawa peruntukan itu hendaklah dipinda supaya memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta itu akan tetapi sah mengikut Hukum Syarak hendaklah didaftarkan tertakluk kepada penalti yang dikenakan.  Ini termasuk perkahwinan di bawah umur minima (S. 8) dan poligama (S. 23).  Ada juga terdapat peruntukan cara bagi permohonan berkahwin dan untuk pendaftaran perkahwinan.
   

  Antara peruntukan di dalam Akta itu adalah peruntukan yang memerlukan persetujuan wali pihak perempuan untuk perkahwinan selain dari persetujuan perempuan itu.  Ini mengikut ajaran yang ditafsir di dalam mazhab itu.  Antara hadis yang digunakan ialah hadis maksudnya -

  "Perkahwinan seorang perempuan tanpa izin walinya, adalah batal, batal, batal - Jika ada pertelingkahan Sultan yang menjadi wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali".

  Mengenai poligami kita boleh merujuk kepada ayat di dalam al-Quran yang maksudnya -

  "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, dua, tiga atau empat.  Jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu maka berkahwinlah dengan seorang sahaja.  Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezalaiman".
  (Surah An-Nisaa 4:3)

  "Dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya.  Oleh itu janganlah kamu cenderung dengan melampau-melampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang; dan jika kamu memperbaiki keadaan yang picang itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihi".
  (Surah An-Nisaa 4:129)

  Di dalam al-Quran disebutkan perkahwinan-perkahwinan yang dilarang, seperti maksudnya -

  "Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut - ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan ibu-ibu yang telah menyusukan kamu dan suadara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu dan kamu telahpun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya.  Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu.  Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihi.

  Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang.  Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan Allah yang diwajibkan ke atas kamu.  Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut, untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara zina.  Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu maka berikanlah kepada mereka maskahsinnya dengan sempurna sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah.  Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri, sesudah ditetapkan maskahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya.  Sesungguhpun Allah Mengetahui, lagi Maha Bijaksana".
  (Surah An-Nisaa 4: 23 - 24)

  Disebutkan juga di dalam al-Quran maksudnya -

  "Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik kafir sekalipun keadaannya menarik hati kamu.  Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lalaki kafir musyrik sebelum mereka beriman.  Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu.  Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinNya.  Dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada umat manusia, supaya mereka dapat megambil pelajaran".
  (Surah al-Baqarah 2:221)

  "Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat serta baik.  Dan makanan orang-orang yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu adalah halal bagi mereka.  Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan juga perempuan-perempuan yang menjagi kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamumemberi mereka maskahwinnya, sedang kamu bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan.  Dan sesiapa yang ingkar sesudah ia beriman maka sesungguhnya gugurlah amalannya dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi".
  (Surah al-Midah 5:5)

  Perhubungan suami isteri
   
  Seperti yang telah dihuraikan di atas, Islam menekankan pentingnya dan kewajipan menjaga hubungan perkahwinan seperti yang disebutkan di dalam al-Quran maksudnya:

  "Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut-nyebut namaNya serta peliharalah hubungan arham; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu"
  (surah al-Nisa'  4:sebahagian ayat 1)
   
  "Kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang salih itu ialah yang taat dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan  yang kamu bimbang melakukan perbuatan nusyuz hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil pulaukan mereka di tempat tidur dan kalau juga masih berdegil pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajar mereka. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Lagi Maha Besar".
  (surah al-Nisa' 4:34)

  "Dan isteri-isteri mempunyai hak yang sama seperti hak suami terhadap mereka dengan cara yang sepatutnya; dalam pada itu orang-orang lelaki mempunyai satu darjah kelebihan atas orang-orang perempuan".
  (surah al-Baqarah 2:sebahagian ayat 228)

  Suami dan isteri diperintah hidup bersama di dalam aman dan hidup mesra dengan perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Seperti yang disebut di dalam al-Quran maksudnya:

  "Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan RahmatNya bahawa Allah menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang ynag berfikir".
  (surah al-Rum 30:21)

  Al-Quran juga mengingatkan kita maksudnya:

  "Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan  jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya,kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu."
  (surah al-Nisa' 4 : 19)

  Pada masa haji terakhir baginda Nabi s.a.w. telah berkhutbah antara lain maksudnya -

  "Bertakwalah kepada Allah mengenai kaum perempuan! Sesungguhnya kamu telah menerima mereka atas jaminan Allah dan perhubungan kamu dengan mereka telah dihalalkan dengan perkataan-perkataan Allah. Kamu mempunyai hak atas mereka iaitu mereka tidak membenarkan sesiapa duduk atas katil kamu yang kamu tidak berkenaan. Jika mereka membuat demikian kamu boleh memukul mereka akan tetapi tidak dengan keras. Hak-hak mereka supaya kamu memberi mereka makanan dan pakaian dengan cara yang sepatutnya."
  (sahih Muslim, kitab al-Hajj)

  Perhubungan suami isteri kerana sangat rapat dan mesra masing-masing disifatkan, antara satu sama lain, sebagai pakaian yang lekat di badan yang dapat mengawal dan memelihara pemakainya.

  Seperti yang disebut di dalam al-Quran maksudnya -
  "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka."
  (surah al-Baqarah 2 : 187)

  Perhubungan jenis di antara suami dan isteri dijadikan suci. Di dalam al-Quran disebutkan maksudnya -
  "Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang disukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu; dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya pada hari akhirat kelak. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman."
  (surah al-Baqarah 2 : 223)

  Kita dianjurkan berdoa kepada Allah seperti yang disebut di dalam al-Quran maksudnya -
  "Wahai Tuhan kami berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa."
  (surah al-Furqa 25 :74)

  Tugas suami dan ayah di dalam Islam ialah seperti yang disebut di dalam al-Quran maksudnya -
  "Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya manusia dan batu."
  (surah al-Tahrim 66 : sebahagian ayat 6)

  Di dalam al-Quran disebutkan juga maksudnya -
  "Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada cerai berai;sedang sifat bakhil kedekut tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Mendalam Pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan."
  (surah al-Nisa' 4 : 128)

  Mengenai hak berkaitan pendapatan, disebutkan di dalam al-Quran maksudnya -
  "Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu..."
  (surah al-Nisa' 4 : sebahagian ayat 32)
   

  Perceraian

  Talaq adalah perbuatan yang tidak disukai. Sabda Nabi s.a.w. maksudnya -
  "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talaq."
  (sunan Abu Dawud, Kitab al-Talaq Vol. 2 p. 586)

  "Siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau syurga."

  Di dalam al-Quran ada disebutkan banyak ajaran mengenai talaq dan acaranya. Antara ayat ialah yang bermaksud -
  "Talaq yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu boleh ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan dengan cara yang baik."
  (surah al-Baqarah 2 : sebahagian ayat 229)

  "Sesudah dicerai dua kali itu jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu kalau ia diceraikan oleh suami baharu itu dan habis eddahnya, maka mereka berdua suami lama dan bekas isterinya tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkan kepada kaum yang mahu mengetahui dan memahaminya."
  (surah al-Baqarah 2 : 230) 

  "Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama tiga kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.  Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali isteri-isteri itu jika suami-suami bertujuan hendak berdamai."
  (surah al-Baqarah (2) : Sebahagian ayat 228)

  "Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu kemudian mereka hampir habis tempoh eddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka dan (rujuk) dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudharat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka; dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberi kepada kamu dan kenanglah apa yang diturun kepada kamu iaitu kitab al-Quran dan ilmu hikmah, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu."
  (surah al-Baqarah (2) : 231)

  Di dalam Surah At-Talaq disebutkan maksudnya -
  "Wahai Nabi !  Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri kamu maka ceraikanlah mereka pada masa dapat memulakan  iddahnya dan hitunglah masa-masa iddah itu dengan betul  serta-bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu.  Janganlah kamu mengeluarkan dari rumah-rumah kediamannya dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.  Dan  itulah aturan-aturan  hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya  ia telah berlaku  zalim  kepada dirinya.  Patuhilah hukum-hukum itu kerana engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara yang lain.

  Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya maka bolehlah kamu pegang mereka (ruju') dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik; dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu; dan hendaklaha kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata.  Dengan hukum  Allah yang tersebut diberi pengingatan  dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segara perkara yang menyusahkannya -

  serta memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas dihatinya.  Dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah cukuplah baginya.  Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakiNya.  Allah telahpun menentukan kadar dan kuasa masa yang berlakunya tiap-tiap sesuatu.

  Dan  perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haidh jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah tiga bulan; dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaidh.  Dan perempuan-perempuan  mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak (melepaskan beban mereka).  Dan ingatlah sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusan.

  Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkanNya kepada kamu; dan ingatlah sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya.

  Tempatlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai  dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu  yang menyakiti mereka dengan tujuan hendaklah menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu.  Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu berikanlah kepada mereka upahnya dan berundinglah di antara kamu dengan cara yang baik.  Dan sebaliknya jika kmau mengalami  kesulitan, maka bolehlah perempuan iaitu menyusukannya.

  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yag diberikan Allah kepadanya sekadar mampu; Allah tidak memberati  seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya.  Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan.  (Surah At-Talaq (65) : 1 - 7)

  Perdamaian digalakkan, seperti yang disebut dalam Al-Quran maksudnya - "Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka (suami isteri) maka lantiklah hakam untuk mendamaikan  mereka iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan.  Jika kedua-dua hakam itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan nescya Allah  akan menjadikan kedua suami isteri berpakat baik.  sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuanNya;  (Surah An-Nisaa (4) : 35)

  Ada diriwayatkan hadith Nabi s.a.w. yang bermaksud -
  "Bahawa Ibn Umar menthalaq salah seorang isterinya di masa haid dengan sekali talaq.  Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi s.a.w.   Maka beliau bersabada "Surahlah dia untuk merujuk, kemudian bolehlah ia mentalaqnya jika telah suci atau ketika ia hamil.  (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Talaq Vol 2 p. 586)

  Di dalam satu hadith yang lain disebutkan maksudnya -

  "Rasulullah (s.a.w.) mengakhbarkan kepada kami tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali sekaligus, maka beliau berdiri dengan marah lalu bersabda "Apakah akan dipermainkan kitab Allah padahal saya ada ditengah-tengah kamu?" Sehingga bangunlah seorang lalu berkata " Wahai Rasulullah! Adakah saya boleh membunuh dia?

  Mengenai khlu' disebut di dalam al-Quran -
  "Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri-isteri yang diceraikan) kecuali jika keduanya suami isteri takut  tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah.  Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus diriny dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu.  Itulah  aturan-aturan  hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar hukum Allah maka mereka itulah orang yang zalim.  (Surah al-Baqarah (2) : Sebahagian ayat 229)

  Di dalam suatu hadith pula disebutkan maksudnya -

  "Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah (s.a.w.) sambil berkata "Ya Rasulullah saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi  saya tidak ingin mengingkari ajaran Islam.  Maka jawab Rasulullah s.a.w. "Mahukah kamu mengambilkan kebunnya" Jawabnya "Mau".  Maka Rasulullah s.a.w.  bersabda "Terima Tsabit kebun itu dan talaqlah ia satu kali ".
  (Sunan Abu Dawud Kitab at-Talaq vol 2 p. 600)

  Di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) ada disebut mengenai talaq dan cara pelaksanaannya, perdamaian dan hakm, khulu, taalik dan fasak, rujukdan pendaftaran perceraian dan rujuk.  Ada peruntukan mengenai anggapan mati akan tetapi dicadang di dalam perkara itu isteri memohon fasakh.

  Tuntutan fasakh boleh disandarkan kepada ayat al-Quran dan hadith antaranya yang bermaksud -
  "Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik"
  (Surah al-Baqarah (2) : Sebahagian ayat 229)

  "Dan janganlah kamu pegang mereka dengan maksud memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka; dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menganiyakan dirinya sendiri"
  (Sunan al-Baqarah (2) :  Sebahagian ayat 231)

  Hadith Nabi s.a.w. maksudnya -
  "Tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya"

  Disebutkan juga di dalam al-Quran maksudnya -
  "Dan jika perempuan bimbang akan timbul nusyuz (kebencian) atau tidak melayaninya dari suami, maka tiadalah salah mereka membuat pendamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka dari bercerai-berai; sedang sifat bakhil kedekut tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia.  Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha Mendalam Pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan.
  (Surah An-Nisaa (4) : 128)
   

  Di dalam Akta Undang-Undang Keluarga (Wilayah Persekutuan) 1984 tidak disebut mengenai zihar dan lian.  Lian  disebutkan di dalam al-Quran maksudnya -
  "Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian-persaksian bagi seorang yang menuduh itu hendaklah  ia bersumpah dengan nama Allah empat kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar."

  Dan sumpah yang kelima hendaklah ia berkata - Bahawa la'nat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang dusta.

  Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh itu hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang yang berdusta.  Dan sumpah yang kelima hendaklah ia berkata "Bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang yang benar."

  Kesan pembubaran perkahwinan

  Seorang perempuan yang dicerai berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal di dalam masa eddahnya.

  Di dalam Al-Quran disebutkan maksudnya -
  "Wahai Nabi!  apabila kamu (engkau dan umatmu) hendaklah menceraikan  isteri-isteri kamu maka cerikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya dan hitunglah masa iddah itu  dengan betul, serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu.  Janganlah kamu mengeluarkan  mereka dari rumah kediamannya dan janganlah pula dibenaran  mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata"
  (Surah At-Talaq (65) - Sabahagian ayat 1)

  Tempatkanlah isteri-isteri kamu yang menjalankan iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggalnya itu dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu.  Dan jika mereka keadaan sedang mengandung maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan  anak; kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikalan kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara  kamu dengan cara yang baik.  Dan sebaliknya jika kamu  dari kedua pihak mengalami sulitan, aka bolehlah perempuan lain menyusukannya.  (Surah At-Talaq (65) : 6)

  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah  ia memberi nafkah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuannya yang (Surah at-Talaq (65) : 7)

  Mengenai muta'ah disebutkan di dalam al-Quran maksudnya -
  "Tidaklah kamu bersalah jika kamu enceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh  mereka atau sebelum kamu menetapkan maskahwin untuk mereka.  Walaupun demikian  hendaklah kamu memberi muta'ah  (pemberian saguhati) kepada mereka yang diceraikan itu.  Iaitu suami yang senang hendaklah memberi saguhati itu menurut ukuran  kemampuannya;  dan suami yang susah pula menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan"
  (Surah al-Baqarah (2) : 236)

  "Dan isteri-isteri yang diceraikan, berhak mendapat muta'ah (pemberian sagu hati) dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan  yang wajib atas orang-orang taqwa".  (Surah al-Baqarah (2) : 241)

  "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya maka tiadalah  kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya.  Oleh itu berilah muta'ah (pemberian sagu hati) kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.
  (Surah al-Ahzal (33) : 49)

  Di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, ada disebutkan mengenai tuntutan maskahwin, nafkah eddah, mutaah dan tempat tinggal.  Ada juga disebut mengenai tuntutan harta sepencarian.  Harta sepencarian boleh diasaskan kepada beberapa pendpaat ulama dan fatwa dan terdapat juga hadith Nabi s.a.w yang bermaksud -
  "Nabi (s.a.w.) telah menghukumkan pembahagian sama rata antara dua orang yang dua-dua menuntut atas binatang, tiap-tiap seorang mendakwa binatang itu dia yang punya, selepas dua-dua mereka mengangkat sumpah"

  Kedudukan kanak-kanak
   

  Kesahtarafan seorang anak boleh diputuskan berdasar kepada dua ayat al-Quran yang bermaksud -
  "Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya.  Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah.  Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan"
  (Surah al-Ahqaf (46) : 15)

  "Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya dan tempoh menceraikan  susunya ialahd alam masa dua tahun.
  (Surah Luqman (31) : 14)

  Jelaslah dari dua ayat ini bahawa masa mengandung yang minima ialah 6  bulan.  Adalah riwayat dari Aishah yang menyatakan "anak itu tidak tinggal lebih dari dua tahun dalah rahim ibunya" - ini menjadi pegangan mazhab Hanafi.  di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) maka itu ditetapkan 4 tahun.

  Mengenai hak jagaan anak disebutkan di dalam al-Quran maksudnya -
  "Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan  penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya.  Tidaklah diiberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya.  Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya dan jangan juga menjadikan seorang bapa menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika sibapa tiada.  Kemudian  jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya.  Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut.  Dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua kamu lakukan."
  (Surah al-Baqarah (2) : 233)

  Terdapat juga dua hadith yang boleh menjadi panduan perkara hadhanah  ini.  Hadithnya ialah yang bermaksud -

  (a)    "Dari Abdullah bin Amar, bahawa seorang perempuan bertanya "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini       perutkulah  yang mengandungnya, pangkuan aku menjadi perlindungannya dan tetek aku yang menyusuinya, tiba-tiba sekarang ayahnya mahu mencabutnya dari aku.  Maka Rasulullah s.a.w. bersabda "Engkaulah lebih berhak terhadapnya selama engkau tidak berkahwin lain"
  (Sunan Abu Dawud Kitab at-Talaq Vol.2 p. 636)

  (b)    "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w. katanya "Ya Rasulullah!   Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi pada hal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abu Unbah dan dia pun berguna sekali bagiku.  Maka Rasulullah s.a.w. bersabada "Ini ayahmu dan ini ibu mu.  Pilihlah mana yang engkau sukai".  Lalu anak tersebut  memilih ibunya.  Lalu ibunya pergi membawa anaknya.
  (Sunan Abu Dawud Kitab at-Talaq Vol. 2 p. 617)

  Penutup

  Kita orang Islam hendaklah yakin bahawa undang-undang Islam adalah undang-undang yang terbaik dan sesuai untuk kita.  Sungguhpun boleh dikatakan semua sistem undang-undang berusaha untuk mencapai keadilan akan tetapi oleh kerana undang-undang Islam berpunca dari wahyu  dari Allah Subhanahu wataala, yang lebih mengetahui keperluan manusia dan apa yang terbaik untuk mereka, Undang-undang Islam mempunyai keutamaan atas undang-undang lain.  Seperti yang disebutkan di dalam al-Quran maksudnya -
  "Tidakkah Allah yang mencipta sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya?  Sedang Ia Maha Halus urusan TadbiranNya lagi Maha Mendalam PengetahuanNya.
  (Surah Al-Mulk (67) : 14)

  Kewajipan kita menegakkan keadilan telah ditegaskan di dalam al-Quran seperti dalam ayat yang maksudnya -

  (a)    Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia Allah menyuruh kamu menghukumkan dengan adil.  Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.  Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar lagi sentiasa Melihat."
  (Sura An-Nisaa (4) : 58)

  (b)    Wahai orang-orang yang beriman!  Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibubapa dan kaum kerabat kamu.  Kalaulah orang yang di dalam itu kaya atau miskin maka janganlah kamu terhalang memperkatakan kebenaran, kerana Allah  lebih  bertimbang rasa kepada keduanya.  Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan.  Dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi maka sesungughnya Allah sentiasa Mengetahui dengan mendalam akan apa kamu lakukan.
  (Surah An-Nisaa 9) : 135)

  (c)    Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman.  Allah mengajar kamu dengan suruhan dan laranganNya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.
  (Sura An-Nahl (16) : 90)

  Untuk menegakkan keadilan kita memerlukan undang-undang untuk panduan kita dan tidak syak lagi kita telah dikurniakan undang-undang Islam yang terbaik dan lengkap.  Sayangnya dengan pengedaran masa dan pengaruh penjajah, kita orang Islam telah mengabaikan atau dipaksa atau didorong meninggalkan pelaksanaan undang-undang Islam itu.  Di Malaysia umpamanya kita telah dipaksa atau didorong menerima dan melaksanakan undang-undang Inggeris atau undang-undang berkaitan  dengan undang-undang Inggeris itu.  Undang-Undang Inggeris itu pula bukanlah diterima oleh kerana keyakinan atau kerelaan orang-orang di Malaysia akan tetapi ia telah diterima oleh kerana ia telah dilaksanakan selengkapnya.  Untuk melaksanakannya telah diadakan antara lain mahkamah, hakim, megistret, pendakwa, peguam, pegawai polis dan pegawai penjara.  Sebaliknya kita telah  mengabaikan untuk mengadakan pegawai dan infra-struktur untuk pelaksanaan undang-undang Islam dan oleh kerana itulah telah timbul beberapa masalah dan teguran mengenai pelaksanaan undang-undang itu.  Sesungguhpun sesuatu undang-undang itu terbaik dan lengkap akan tetapi pelaksanaanya boleh menimbulkan masalah.
  Diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahawa Rasulullah (s.a.w.) bersabda maksudnya "Seandainya manusia diberi kebebasan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan dara orang dan hartanya.  Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah".
  (Shih Muslim Kitab al-Adqiyyah vol. III p. 927)

  Di dalam satu hadith lain dari Ummu Salamah dikatakan bahawa Nabi (s.a.w.) bersabda maksudnya : "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, sedangkan kamu datang kepada ku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu.  Mungkin sebahagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada sebahagian yang lain, lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya."

  Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebahagian dari hak dari saudaranya, maka hendaklah dia itu tidak mengambilnya; kerana sesungguhnya aku potongkan bagi sepotong dari api neraka.
  (Sunan Abu Dawud Kitab al-Qdiyah vol III p. 1016; Sahih Muslim, Kitab al-Aqdyah vol III p. 927)

  Ulama Islam telah berhujjah dari hadith yang kemudian itu bahawa pihak-pihak dalam satu kes berhak mempunyai peguam atau wakil untuk mengemukakan tuntutan mereka kepada hakim, kerana orang itu mungkin tidak boleh atau tidak sebaiknya membuat demikian.  di dalam memutuskan suatu kes seorang hakim harus memandangkan kepada perkaraundang-undang dan perkara fakta.  Di dalam perkara undang-undang mungkin hakim itu, oleh kerana ia ariff, boleh memutuskannya, sungguhpun ia juga memerlukan bantuan dan rujukan dari peguam-peguam yang mewakili pihak-pihak dalam kes itu.  Pada masa dahulu haki boleh meminta bantuan dari mufti atau orang pakar.  Sebaliknya di dalam perkara fakta adalah kewajipan pihak-pihak di dalam sesuatu  kes mempersembahkan dan membuktikan fakta-fakta di dalam kes itu dan disinilah perkhidmatan seorang peguam boleh membantunya.  Seorang peguamnya boleh menolong menerangkan kedudukan kes itu dan memberi nasihat kepada pihak itu.  Peguam boleh menasihatkan pihak itu bertolak ansur dan cuba mengadakan pendamaian atau persetujuan yag digalakan di dalam Islam.

  Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi (s.a.w.) telah bersabda maksudnya "Pendamaian (salah) antara orang-orang Islam dibolehkan,  kecuali pendamaian yang menjadikan perkara halal  haram dan perkara haram halal.  Nabi (s.a.w.) juga telah bersabda "Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka."
  (Sunan Ab Dawud, Kitab al-Aqidyah vol III p. 1020)

  Ka'ab b. Malik telah berkata bahawa di zaman Nabi (s.a.w.) ia telah menuntut hutang di masjid dari Ibn Abu Hadrad dan mereka telah bertengkar dan suara kuat mereka telah sampai kepada Nabi (s.a.w.) di dalam rumahnya.  Beliau keluar dan menasihatkan Ka'ab memaafkan separuh hutang itu.  Ka'ab bersetuju dan Nabi (s.a.w.) telah menyuruh ia segera membuat demikian."
  (Sama)

  Seorang peguam atau wakil di dalam Islam hendaklah sentiasa berusaha mengadakan keadilan.  Yahya b. Rashid telah berkata "Kami sedang duduk menunggu kedatangan Abdullah b. Umar.  Beliau  telah datang dan duduk bersama kami.  Beliau berakta "Saya telah dengar Nabi (s.a.w.) bersabda "Jika campurtangan seorang itu menghalang mana-mana hukuman yang ditetapkan oleh Allah, bermakna ia berlawan dengan Allah; jika seorang berhujjah mengenai sesuatu perkara yang tidak benar, ia dimurkai oleh Allah hingga ia berhenti; jika  seseorang membawa tuduhan yang tidak benar terhadap seorang Islam, ia akan ditempatkan oleh Allah di dalam nasjis keluar dari penduduk neraka hingga ia menarik balik tuduhan itu."  Hadith ini telah juga diriwayatkan oleh Ibn Umar dengan tambahan bahawa Nabi (s.a.w.) bersabda maksudnya "Seorang yang membantu di dalam suatu perselisihan secara tidak adil menerima kemurkaan Allah Subanahu wataala."
  (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Aqdiyyah vol. III p. 1021)

  Satu perkara yang terdapat di dalam sistem undang-undang Inggeris ialah kedudukan penting peguam.  Hakim-hakim dipilih dari mereka yang telah bekerja dan berjaya sebagai peguam.  Pada masa dahulu, pelajaran dan pendidikan undang-undang telah diusahakan oleh peguam dan pada masa sekarang pun pelajaran profesynal undang-undang diruuskan oleh peguam melalui Inns of Courts dan Law Society.  Hakim-Hakim banyak memerlukan bantuan dari peguam di dalam mendengar dan memutuskan kes-kes yang dibawa di hadapan mereka.  Tidaklah keterlaluan jika dikatakan pentadbira undang-undang di England akan runtuh jika tidak ada Peguam.  Hakim-hakim dan peguam-peguam melibatkan diri mereka dengan kes-kes yangsebenarnya yagn di bawa kepada mereka.  Ini mungkin adalah sejajar dengan amalan di dalam undang-undang Islam.  Telah dikatakan bahawa Ubbay b. Ka'ab, seorang sahabat Nabi (s.a.w.) apabila disoal mengenai sesuatu perkara telah bertanya "Sudahkah ia terjadi".  Apabila jawapannya tidak, beliau berkata "Tinggalkanlah sahaja hingga perkara itu terjadi.  Apabila ia terjadi, kami akan memutuskan perkara itu."

  Hadith yang mashyur mengenai Muadh ibn Jabal juga berpunca dari soal Nabi (s.a.w) "Bagaimanakah akan kamu menghukumkan apabila kamu diminta memtuuskan sesuatu kes".  Nabi (s.a.w.) juga telah menasihatkan Syedina  Ali "Apabila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama; kerana sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu, maka akan jelaslah bagimu pengadilan."
  (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Aqdiyyah vol III, p. 1016)

  Kita telah diwarisi dengan suatu sistem undang-undang yang tidak syak lagi tinggi mutunya dan tidak ada bandingan dari segi keadilan dan perikemanusiaan.  Kita yang mentadbirkan undang-undang memikul tanggungan yang berat.  Tugas kita ialah menunjukkan undang-undang Islam bukan sahaja terbaik akan tetapi perlaksanaannya membawa keadilan dan diterima baik oleh semua pihak.